Cununia Civilă în București

Important de știut


- Căsătoria se încheie la serviciul de stare civilă al primăriei de Sector.

- La depunerea actelor este obligatorie prezenţa ambilor soţi. Cel puțin unul dintre soți trebuie să aibă domiciliul sau reședința în Sectorul în care se va oficia căsătoria.

- În unele sectoare, este posibilă programarea online. Însă înregistrarea online nu elimină cerința legală ca ambii soți să se prezinte în termenul legal, în fața ofițerului de stare civilă, pentru a completa declarația de căsătorie și a prezenta actele necesare (conform Legii nr 119/1996 r2).

- Viitorii soți vor completa și semna declarația de căsătorie, conform căreia nu există niciun impediment legal la căsătorie și vor menționa numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei (conform art. 282 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil), precum și regimul matrimonial ales. Acesta poate fi:

 • Regimul comunităţii legale (standard)
 • Regimul separaţiei de bunuri
 • Regimul comunităţii convenţionale

În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale, aceştia vor prezenta convenţia matrimonială autentificată de către un notar public. Pentru detalii referitoare la regimurile matrimoniale, vezi art. 339-370 din Codul Civil.

- La oficierea căsătoriei este necesară prezenţa a doi martori, persoane majore, care în momentul oficierii căsătoriei să aibă la ei acte de identificare (carte de identitate, pașaport). În general nașii sunt și martori, dar dacă optați pentru o nuntă fără nași acești martori pot să fie prieteni foarte buni care nu au nicio relație între ei.

- În aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă dispune publicarea acesteia, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat, la sediul primăriei unde urmează să se încheie căsătoria.

- Căsătoria se va oficializa după trecerea unui termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea actelor (data publicării declarației de căsătorie) - respectiv între a 11-a și a 14-a zi de la data depunerii actelor în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.


Atenție! În conformitate cu art. 53 alin. 1 din Metodologia nr. 64/2011: "După încheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soțului care își schimbă numele de familie prin căsătorie: anularea se face prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate". Cu cărțile de identitate astfel invalidate nu se mai poate părăsi teritoriul României.


Acte necesare


Odată cu declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor prezenta următoarele documente:

 1. Actele de identitate, în original şi copie
 2. Certificatele de naştere, în original şi copie
 3. Pentru cei care au mai fost căsătoriţi, dovada desfacerii căsătoriei anterioare (sentinţa definitivă si irevocabilă sau certificatul de divorţ original şi copie, iar pentru persoanele văduve certificat de deces original si copie)
 4. Certificate medicale prenupţiale (de la orice unitate sanitară / medicul de familie, valabil 14 zile de la data emiterii) privind starea sănătăţii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă: "persoana se poate căsători".

Stimulentul financiar


Acordarea stimulentului financiar pentru constituirea familiei se face de către Centrul pentru Tineret al Municipiului București.

 1. Cuantumul ajutorului financiar este de 1500 RON net / familie.
 2. Stimulentul financiar poate fi solicitat în termen de 45 de zile calendaristice de la data căsătoriei, conform certificatului de căsătorie.

Programul nu se aplică retroactiv.


Condițiile cumulative pentru acordarea stimulentului financiar, conform H.C.G.M.B nr. 178/17.05.2017 art. 3, sunt următoarele:

 1. Cel puțin unul dintre soți se află la prima căsătorie;
 2. Cel puțin unul dintre soți are domiciliul sau viza de reședință pe raza municipiului București, cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii;
 3. Cel puțin unul dintre soți are vârsta cuprinsă între 18-35 ani.
 4. Sa nu aibă datorii neeșalonate către bugetul local.

Pentru soții care îndeplinesc doar condițiile de la art.3 lit. a și b, stimulentul financiar va fi acordat doar cu avizul Primarului General.

Stimulentele financiare se vor acorda în baza dosarelor depuse de către solicitanți, dosare ce trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Cerere tip (se completează de către soțul care este titularul contului bancar);
 2. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care se va semna și completa de către ambii soți, în fața reprezentantului de la Biroul pentru Relații cu Publicul al CTMB;
 3. Copie conformă cu originalul a cărții de identitate (C.I.) a ambilor soți, valabilă la momentul depunerii, cu numele de familie purtat după căsătorie;
 4. Copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie; în cazul căsătoriei oficiate în străinătate se va depune dovada transcrierii actului în registrele de stare civilă române;
 5. Extras de cont din care să reiasă titularul contului și codul IBAN. Titularul contului va fi și semnatarul cererii. Datele bancare trebuie să fie actualizate;
 6. Act doveditor prin care cel puțin unul din soți atestă domiciliul sau reședința în municipiul București, cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii – copie C.I. copie C.I. cu viză de reședință, istoricul de domiciliu/reședință;
 7. Certificate de atestare fiscală din care să reiasă faptul că beneficiarii nu au datorii sau au datorii eșalonate către bugetul local.

Tinerii miri pot transmite dosarul sau solicita informații suplimentare la adresa de e-mail: constituireafamiliei@gmail.com.

Mai multe informații găsiți pe pagina Centrulului pentru Tineret al Municipiului Bucureşti (CTMB).


Informații starea civilă


Sector 1 Adresa
Bd. Mareşal Averescu nr. 17, corp clădire L
Tel: 021.222.01.09, 021.310.29.98

Program depunere acte
Luni-Joi: 08:30 - 15:30
Vineri: 08:30 - 13:30

Sector 2 Adresa
Str. Chiristigiilor nr. 11-13
Tel: 0372.106.155

Program depunere acte
Luni-Miercuri: 8:30 - 16:30
Joi: 8:30 - 18:30
Vineri: 8:30 - 14:00

Sector 3 Adresa
Bd. Mircea Vodă nr. 5, în incinta Casei Eliad
Tel. 021.318.03.09

Program depunere acte
Luni-Joi: 9:00 - 14:00
Vineri: 09:00 – 12:00

Sector 4 Adresa
Str. Gramont nr. 26
Tel. 021.335.35.78

Program depunere acte
Luni-Miercuri: 8:30 - 12:00
Joi: 9:00 - 18:30
Vineri: 8:30 - 12:00

Sector 5 Adresa
Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11
Tel. 021 314 43 18

Program depunere acte
Luni-Miercuri: 8:30 - 12; 13:00 - 15:30
Joi: 8:30 - 12; 13:00 - 18:00
Vineri: 8:30 - 13:30

Sector 6 Adresa
Str. Drumul Sării nr. 85
021.410.57.08; 0728.980.034

Program depunere acte
Luni, Marti: 8:30 - 16:30
Miercuri: 8:30 - 18:30
Joi: 8:30 - 16:30
Vineri: 8:30 - 12:00